T5/T6 Splashbacks

SWB Splashback

This sheet fits to our SWB units around the offside window.

Click Here!

LWB Splashback

This sheet fits to our LWB kits around the offside window.

Click Here!
£165.00£177.00 inc VAT
£600.00 inc VAT
£80.00£92.00 inc VAT
£80.00£92.00 inc VAT
£399.00 inc VAT

Overhead Lockers

Rear Locker

£160.00 inc VAT

Overhead Lockers

LED Shelf

£160.00£190.00 inc VAT